การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบแผลเล็กและเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย

“แผลเล็กลง เจ็บน้อยลง เดินได้เร็วกว่าที่คิด”

การผ่าตัดแบบแผลเล็กและเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อยคืออะไร
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมช่วยให้ผู้ป่วยที่มีความทุกข์ทรมานจากโรคข้อเข่าเสื่อม กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งวิธีการผ่าตัดมาตรฐานแบบดั้งเดิมให้ผลที่ดีเป็นที่ น่าพอใจมานานกว่า 40 ปี แต่มีข้อเสียคือแผลผ่าตัดมีขนาดใหญ่ ไม่สวยงาม จึงได้มีการพัฒนา วิธีการผ่าตัดและเครื่องมือผ่าตัดที่ถูกออกแบบเฉพาะ โดยให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กที่สุดที่พอจะ ใส่เครื่องมือผ่าตัดและข้อเทียมเข้าไปได้ ทําให้ขนาดแผลผ่าตัดเล็กลงและมีการทําลายเนื้อเยื่อ รอบข้อเข่าน้อยลง

ภาพแสดงแผลผ่าตัดแบบดั้งเดิมเปรียบเทียบกับแผลผ่าตัดแบบเล็ก
ภาพแสดงการตัดเอ็นกล้ามเนื้อหน้าต้นขาแบบดั้งเดิมเปรียบเทียบกับแบบแผลเล็ก

การผ่าตัดวิธีนี้มีข้อดีอย่างไร

ข้อดีของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบแผลเล็กและเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อยเมื่อ เปรียบเทียบกับการผ่าตัดด้วยวิธีมาตรฐานดั้งเดิม คือ แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กกว่าเดิมประมาณ ครึ่งหนึ่งเนื้อเยื่อรอบข้อเข่า โดยเฉพาะเอ็นกล้ามเนื้อหน้าต้นขาบาดเจ็บน้อยกว่า เสียเลือดน้อย กว่า เจ็บปวดน้อยกว่า ฟื้นตัวได้เร็วกว่า สามารถลุกเดินและช่วยเหลือตัวเองได้เร็วกว่า พักฟื้น 1 วันก็สามารถลุกเดินได้ เมื่อเทียบกับวิธีมาตรฐานดั้งเดิมที่ผู้ป่วยอาจต้องใช้เวลาถึง 2-3 วันกว่าที่ จะลุกเดินได้ ใช้เวลารักษาตัวในโรงพยาบาลสั้นกว่า ผู้ป่วยสามารถทํากิจวัตรประจําวันและ กลับมาทํางานได้เร็วขึ้น

ตารางเปรียบเทียบข้อดีของการผ่าตัดแบบแผลเล็กเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อยกับวิธีมาตรฐานดั้งเดิม

วิธีมาตรฐานวิธีแผลเล็กเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย
ขนาดแผลผ่าตัด15-20 ซม.8-10 ซม.
การตัดเอ็นกล้ามเนื้อหน้าต้นขาตัดยาวประมาณ 5 ซม.ไม่ตัด หรือตัดเล็กน้อย
ปริมาณการเสียเลือด400-800 ซีซีน้อยกว่า 400 ซีซี
ความเจ็บปวดมากกว่าน้อยกว่า
ระยะเวลาที่เริ่มเดิน2-3 วันหลังผ่าตัด1 วันหลังผ่าตัด
ระยะเวลาที่นอนโรงพยาบาล7-10 วันหลังผ่าตัด3-5 วันหลังผ่าตัด
ระยะเวลาที่เหยียดข้อเข่าได้จนตรง2-3 วัน5-7 วัน หลังผ่าตัด

ผู้ป่วยรายใดเหมาะกับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยวิธีนี้

ผู้ป่วยควรมีความผิดรูปของข้อเข่าไม่มาก ข้อเข่าไม่ควรมีการติดขัดรุนแรง ไม่ควรเหยียด หรืองอได้น้อยจนเกินไป และรูปร่างผู้ป่วยไม่ควรอ้วนมาก

ข้อเข่าเทียมจากการผ่าตัดวิธีใหม่เป็นอย่างไรและมีความทนทานเพียงใด

เนื่องจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยวิธีนี้ เป็นเพียงการเปลี่ยนเทคนิคในการผ่าตัด เพื่อทําให้แผลเล็กลงและเนื้อเยื่อมีการบาดเจ็บน้อยกว่าวิธีดั้งเดิม แต่ข้อเข่าเทียมที่ใช้ยังคงเป็น ข้อเทียมแบบมาตรฐานชนิดเดียวกับที่ใช้ในวิธีผ่าตัดแบบดั้งเดิม จึงทําให้ผลการรักษาในระยะ ยาว โดยเฉพาะความทนทานและอายุการใช้งานของข้อเทียมมีความยาวนานไม่แตกต่างจากข้อ เข่าเทียมที่ใช้ในวิธีดั้งเดิม